Diagnostická laboratoř Clostridium difficile infekcí

Naše labo­ra­toř je sou­čás­tí Ústa­vu lékař­ské mik­ro­bi­o­lo­gie 2. LF UK a FN v Motole. Zabý­vá­me se labo­ra­tor­ní dia­gnos­ti­kou CDI (Clostri­di­um dif­fi­ci­le infecti­on). Izo­lo­va­né kme­ny C. dif­fi­ci­le mole­ku­lár­ně typi­zu­je­me a urču­je­me jejich vzá­jem­nou gene­tic­kou pří­buz­nost. Naše pro­jek­ty jsou zamě­ře­ny pře­de­vším na sle­do­vá­ní geo­gra­fic­ké dis­tri­buce toxi­gen­ních kme­nů C. dif­fi­ci­le na úze­mí ČR a zís­ká­ní objek­tiv­ních dat o epi­de­mi­o­lo­gii CDI.

 

AKTUÁLNĚ: 6. ročník Klostridiového dne — 2. října 2021 v Praze

Pozvánka na Klostridiový den 2021
Váže­né dámy, váže­ní páno­vé, milé kole­gy­ně, milí kole­go­vé, dovol­te nám, abychom Vás srdeč­ně pozva­li na 6. roč­ník Klostri­di­o­vé­ho dne, kte­rý pro­běh­ne 2. říj­na 2021 v Pra­ze ve vel­ké poslu­chár­ně Fakult­ní nemoc­ni­ce v Motole od 9:00.

Tra­dič­ní mezi­o­bo­ro­vé setká­ní bude věno­vá­no zejmé­na význa­mu střev­ní mik­ro­bi­o­ty, dia­gnos­ti­ce, léč­bě a epi­de­mi­o­lo­gii infek­cí vyvo­la­ných Clostri­di­um (Clostri­di­o­i­des) dif­fi­ci­le.

Přihláška (možnost aktivní účasti formou posteru):

https://forsapikongres.cz/akce/vi-rocnik-klostridioveho-dne/

Program

Podrob­ný pro­gram Klostri­di­o­vé­ho dne 2021 (PDF)

Pozvánka

Pozván­ka na Klostri­di­o­vý den 2021 (PDF)