Diagnostická laboratoř Clostridium difficile infekcí

Naše labo­ra­toř je sou­čás­tí Ústa­vu lékař­ské mik­ro­bi­o­lo­gie 2. LF UK a FN v Moto­le. Zabý­vá­me se labo­ra­tor­ní dia­gnos­ti­kou CDI (Clostri­di­um dif­fi­ci­le infecti­on). Izo­lo­va­né kme­ny C. dif­fi­ci­le mole­ku­lár­ně typi­zu­je­me a urču­je­me jejich vzá­jem­nou gene­tic­kou pří­buz­nost. Naše pro­jek­ty jsou zamě­ře­ny pře­de­vším na sle­do­vá­ní geo­gra­fic­ké dis­tri­buce toxi­gen­ních kme­nů C. dif­fi­ci­le na úze­mí ČR a zís­ká­ní objek­tiv­ních dat o epi­de­mi­o­lo­gii CDI.

 

AKTUÁLNĚ: 5. ročník Klostridiového dne — 11. května 2019 v Pardubicích

Pozvánka na Klostridiový den 2019
Váže­né dámy, váže­ní páno­vé, milé kole­gy­ně, milí kole­go­vé, dovol­te nám, abychom Vás srdeč­ně pozva­li na 5. roč­ník Klostri­di­o­vé­ho dne, kte­rý pro­běh­ne 11. květ­na 2019 v před­náš­ko­vém sále hote­lu Labe v Par­du­bi­cích od 9:00.

Tra­dič­ní mezi­o­bo­ro­vé setká­ní bude zamě­ře­no zejmé­na na význam mik­ro­bi­o­ty trá­vi­cí­ho trak­tu, dia­gnos­ti­ku, dohled, pre­ven­ci a léčbu infek­cí Clostri­di­um dif­fi­ci­le.

Přihláška (možnost aktivní účasti formou posteru):

http://forsapi.cz/klostridiovy-den/

Program

Podrob­ný pro­gram Klostri­di­o­vé­ho dne 2019 (PDF)

Pozvánka

Pozván­ka na Klostri­di­o­vý den 2019 (PDF)
 
Pozvánka na Klostridiový den 2019