Diagnostická laboratoř Clostridium difficile infekcí

Naše labo­ra­toř je sou­čás­tí Ústa­vu lékař­ské mik­ro­bi­o­lo­gie 2. LF UK a FN v Moto­le. Zabý­vá­me se labo­ra­tor­ní dia­gnos­ti­kou CDI (Clostri­di­um dif­fi­ci­le infecti­on). Izo­lo­va­né kme­ny C. dif­fi­ci­le mole­ku­lár­ně typi­zu­je­me a urču­je­me jejich vzá­jem­nou gene­tic­kou pří­buz­nost. Naše pro­jek­ty jsou zamě­ře­ny pře­de­vším na sle­do­vá­ní geo­gra­fic­ké dis­tri­buce toxi­gen­ních kme­nů C. dif­fi­ci­le na úze­mí ČR a zís­ká­ní objek­tiv­ních dat o epi­de­mi­o­lo­gii CDI.

 

AKTUÁLNĚ: 4. ročník Klostridiového dne — 19. května 2018 v Olomouci

Pozvánka na Klostridiový den 2018
Váže­né dámy, váže­ní páno­vé, milé kole­gy­ně, milí kole­go­vé, dovol­te nám, abychom Vás srdeč­ně pozva­li na 4. roč­ník Klostri­di­o­vé­ho dne, kte­rý pro­běh­ne 19. květ­na 2018 v před­náš­ko­vém sále hote­lu Hespe­ria v Olo­mou­ci od 9:00.

Mezi­o­bo­ro­vý semi­nář bude věno­ván zejmé­na význa­mu střev­ní mik­ro­bi­o­ty, epi­de­mi­o­lo­gii Clostri­di­um dif­fi­ci­le, dia­gnos­ti­ce a léč­bě klostri­di­o­vých koli­tid s nahléd­nu­tím do duše paci­en­tů.

Přihláška

Při­hláš­ka na Klostri­di­o­vý den 2018 ke sta­že­ní (MS Word)

Program

Podrob­ný pro­gram Klostri­di­o­vé­ho dne 2018 (PDF)

Pozvánka

Pozván­ka na Klostri­di­o­vý den 2018 (PDF)

Těší­me se na spo­leč­nou dis­ku­zi, sdí­le­ní kli­nic­kých zku­še­nos­tí a na setká­ní s Vámi,
Vaše CDI labo­ra­toř.