Molecular typing of Clostridium difficile isolates cultured from patient stool samples and gastroenterological medical devices in a single Iranian hospital.

Anaerobe

Ve spo­lu­prá­ci s Research Insti­tu­te for Gastro­en­te­ro­lo­gy and Liver Dise­a­ses, Sha­hid Behesh­ti a Uni­ver­si­ty of Medi­cal Sciences, Tehran, Iran jsme oty­po­va­li 23 vzor­ků DNA extra­ho­va­né z izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le kul­ti­vo­va­ných ze sto­lic hospi­ta­li­zo­va­ných paci­en­tů s CDI a také ze stě­rů z nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí včet­ně zdra­vot­nic­kých pomů­cek a pří­stro­jů.
C. dif­fi­ci­le ribo­typ 126 byl nej­čas­těj­ším ribo­ty­pem iden­ti­fi­ko­va­ným ve stu­dii (21,7 %). Dal­ší nale­ze­né ribo­ty­py byly: 001, 003, 014, 017, 029, 039, 081, 103 a 150. C. dif­fi­ci­le ribo­ty­py 001, 126 a 150 byly iden­ti­fi­ko­vá­ny u izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le kul­ti­vo­va­ných jak ze vzor­ků sto­lic paci­en­tů, tak i ze stě­rů z pro­stře­dí (paci­ent­ské lůž­ko) a zdra­vot­nic­kých pomů­cek (kolo­no­skop, endo­skop), což nazna­ču­je mož­nou ces­tu pře­no­su.

https://www.goo.gl/rekRqN

Two Clusters of Fluoroquinolone and Clindamycin-Resistant Clostridium difficile PCR Ribotype 001 Strain Recognized by Capillary Electrophoresis Ribotyping and Multilocus Variable Tandem Repeat Analysis.

Microbial Drug Resistance

V člán­ku jsou popsá­ny výsled­ky mik­ro­bi­o­lo­gic­ko-epi­de­mi­o­lo­gic­ké stu­die pěti­ná­sob­ně zvý­še­né­ho výsky­tu CDI na chi­rur­gic­kém oddě­le­ní Fakult­ní nemoc­ni­ce u sva­té Anny v Brně v roce 2014. Stu­die zahr­no­va­la jede­náct pří­pa­dů CDI vyvo­la­ných shod­ným ribo­ty­pem 001. MLVA těch­to jede­nác­ti izo­lá­tů odha­li­la výskyt dvou nepří­buz­ných MLVA pro­fi­lů (pět a šest izo­lá­tů). Klo­nál­ní šíře­ní MLVA pro­fi­lu A zahr­no­va­lo i pří­pad CDI s měsíč­ním odstu­pem od posled­ní­ho výsky­tu CDI na oddě­le­ní, kdy bylo oddě­le­ní na něko­lik dní zavře­no, a byla pro­ve­de­na kom­plet­ní sani­ta­ce.

https://www.goo.gl/tdAkdp

Clostridium difficile ribotype 176–A predictor for high mortality and risk of nosocomial spread?

Anaerobe

V člán­ku jsou uve­de­ny výsled­ky roč­ní stu­die (2013) výsky­tu C. dif­fi­ci­le na Infekč­ní oddě­le­ní nemoc­ni­ce Na Bulov­ce. Domi­nant­ním ribo­ty­pem ve stu­dii byl ribo­typ 176 (57.7%). MLVA odha­li­la 11 klo­nál­ních kom­plexů. U paci­en­tů s infek­cí vyvo­la­nou ribo­ty­pem 176 bylo zjiš­tě­no více pří­pa­dů těž­ké­ho prů­bě­hu infek­ce, reku­ren­cí a mor­ta­li­ty v porov­ná­ní s paci­en­ty s infek­cí vyvo­la­nou jiný­mi ribo­ty­py C. dif­fi­ci­le.

https://www.goo.gl/whJ8jx

Klostridiový den 2017

Zve­me Vás na tře­tí roč­ník Klostri­di­o­vé­ho dne, kte­rý se usku­teč­ní v sobo­tu 13.5.2017 v kon­gre­so­vém cen­t­rum Nemoc­ni­ce Na Homol­ce v Pra­ze. Pro­gram bude pře­de­vším zamě­řen na aktu­a­li­ty v léč­bě klostri­di­o­vé střev­ní infek­ce, mole­ku­lár­ní epi­de­mi­o­lo­gii, fekál­ní bak­te­ri­o­te­ra­pii, C. dif­fi­ci­le ve vete­ri­nár­ní medi­cí­ně a bez­peč­nost potra­vi­no­vé­ho řetěz­ce.

Čest­ným zahra­nič­ním hos­tem je vedou­cí nizo­zem­ské Národ­ní refe­renč­ní labo­ra­to­ře pro Clostri­di­um dif­fi­ci­le a Oddě­le­ní expe­ri­men­tál­ní mik­ro­bi­o­lo­gie Uni­ver­zi­ty v Lei­de­nu Prof. Dr. Ed J. Kuij­per

Jeho sdě­le­ní budou věno­vá­na evrop­ské­mu dopo­ru­če­né­mu postu­pu pro dia­gnos­ti­ku C. dif­fi­ci­le a zku­še­nos­tem s fekál­ní bak­te­ri­o­te­ra­pií s před­sta­ve­ním nizo­zem­ské dár­cov­ské ban­ky.

Organizátoři

prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.; MUDr. Jiří Vejmel­ka; Mgr. Mar­ce­la Krů­to­vá; prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Přihláška

Při­hláš­ka na Klostri­di­o­vý den 2017 ke sta­že­ní (MS Word)

Program

Podrob­ný pro­gram Klostri­di­o­vé­ho dne 2017 (PDF)

Pozvánka

Klostridiový den 2017 - Program

Molecular characterisation of Czech Clostridium difficile isolates collected in 2013–2015.

International Journal of Medical Microbiology

V člán­ku jsou popsá­ny výsled­ky typi­za­ce 2201 čes­kých izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le pomo­cí PCR-ribo­ty­pi­za­ce a mul­tiple­xo­vé PCR reak­ce na prů­kaz genů pro pro­duk­ci toxi­nů (A, B, binár­ní). Vybra­né izo­lá­ty růz­ných ribo­ty­pi­zač­ních pro­fi­lů byly násled­ně typo­vá­ny pomo­cí mul­ti­lo­ku­so­vé sek­ve­nač­ní ana­lý­zy.

https://www.goo.gl/TRa4NU

Závěrečná zpráva ke grantovému projektu

Závě­reč­ná zprá­va ke gran­to­vé­mu pro­jek­tu NT/14209–3: Clostri­di­um dif­fi­ci­le geno­ty­pi­za­ce a feno­ty­pi­za­ce kli­nic­ky význam­ných izo­lá­tů — mapo­vá­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce v ČR ukon­če­né­mu ke dni 31. 12. 2015 byla ohod­no­ce­na kate­go­rií A.

Děku­je­me všem, kte­ří se do toho­to pro­jek­tu zapo­ji­li a při­spě­li tak k jeho úspěš­né­mu řeše­ní!

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/hodnoceni-zaverecnych-zprav-projektu-iga-mz-k-31122015_12367_3.html

Czech Clostridium difficile study group. Clostridium difficile PCR ribotypes 001 and 176 — the common denominator of C. difficile infection epidemiology in the Czech Republic, 2014.

Euro Surveillance

V člán­ku jsou uve­de­ny výsled­ky stu­die změ­ře­ná na výskyt infek­cí vyvo­la­ných C. dif­fi­ci­le, kte­rá pro­běh­la v 18 čes­kých nemoc­ni­cích v roce 2014. Cel­kem bylo typo­vá­no 774 izo­lá­tů, 225 z nich (29,1 %) pří­slu­še­lo k ribo­ty­pu 176 a 184 (23,8 %) k ribo­ty­pu 001. MLVA pří­bu­zen­ská ana­lý­za izo­lá­tů ribo­ty­pu 176 odha­li­la 27 klo­nál­ních kom­plexů tvo­ře­ných 84,5 % izo­lá­tů. Izo­lá­ty ribo­ty­pu 001 (76,6 %) tvo­ři­ly 14 klo­nál­ních kom­plexů. Data zís­ka­ná mole­ku­lár­ní ana­lý­zou izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le demon­stru­jí alar­mu­jí­cí roz­ší­ře­ní dvou ribo­ty­pů v 18 nemoc­ni­cích v ČR.

https://www.goo.gl/ddCtdy

Klostridiový den 2016

Zve­me Vás na Klostri­di­o­vý den, kte­rý se usku­teč­ní v sobo­tu 16.4.2016 ve vel­ké poslu­chár­ně Stát­ní­ho zdra­vot­ní­ho ústa­vu v Pra­ze. Semi­nář bude věno­ván zejmé­na pro­ble­ma­ti­ce klostri­di­o­vé koli­ti­dy.

Téma

Téma: Labo­ra­tor­ní a kli­nic­ké pro­blémy infek­ce vyvo­la­né Clostri­di­um dif­fi­ci­le.

Organizátoři

Prof. Beneš Jiří, prim. Nyč Otakar

Program

Klostridiový den 2016 - Program
Zdroj: http://infekce.cz/