Analysis of proteomes released from in vitro cultured eight Clostridium difficile PCR ribotypes revealed specific expression in PCR ribotypes 027 and 176 confirming their genetic relatedness and clinical importance at the proteomic level

Gut Pathogens

Šíře­ní epi­de­mic­kých ribo­ty­pů C. dif­fi­ci­le před­sta­vu­je význam­nou eko­no­mic­kou zátěž pro zdra­vot­ní péči. Porov­ná­va­cí pro­te­o­mic­ká stu­die osmi růz­ných ribo­ty­pů uká­za­la zvý­še­nou nebo jedi­neč­nou expre­si pro­tei­nů spo­je­ných s pato­ge­ni­tou nebo meta­bo­lis­mem žele­za u ribo­ty­pů 027 a 176 což pod­po­ru­je jejich gene­tic­kou pří­buz­nost a kli­nic­ký význam na pro­te­o­mic­ké úrov­ni.

https://www.goo.gl/yfeR3X