Antibiotic profiling of Clostridium difficile ribotype 176 — A multidrug resistant relative to C. difficile ribotype 027

Anaerobe

V člán­ku je popsá­ny výsled­ky tes­to­va­ní dva­ce­ti izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le PCR-ribo­typ 176 z 10 růz­ných nemoc­nic v ČR k cit­li­vos­ti k dese­ti anti­bi­o­ti­kům. U všech izo­lá­tů byla zjiš­tě­na zís­ka­ná rezisten­ce k ery­tro­my­ci­nu, ciproflo­xa­ci­nu a moxi­flo­xa­ci­nu. K rifam­pi­ci­nu bylo rezistent­ních 13 izo­lá­tů. Mole­ku­lár­ní mecha­nis­mus rezisten­ce k flu­o­ro­chi­no­lo­nům a rifam­pi­ci­nu byl potvr­zen pří­tom­nos­tí muta­ce Thr82Ile v gyrA genu a His502Asn spo­leč­ně s  Arg505Lys v rpoB genu. Zjiš­tě­ná aku­mu­la­ce mecha­nis­mů rezisten­ce u čes­kých izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le  PCR-ribo­ty­pu 176 pod­tr­hu­je závaž­nost výsky­tu toho­to ribo­ty­pu v ČR.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256807