Byli jsme na ECCMIDu!

Logo ECCMID Berlin 201327. 4. – 30. 4. jsme se zúčast­ni­li evrop­ské kon­fe­ren­ce kli­nic­ké mik­ro­bi­o­lo­gie a infekč­ních nemo­cí v Ber­lí­ně. V letoš­ním pro­gra­mu bylo věno­vá­no C. dif­fi­ci­le infek­cím něko­lik před­náš­ko­vých sek­cí a bez­po­čet poste­rů. I naše labo­ra­toř byla sou­čás­tí toho­to dění. Pre­zen­to­va­li jsme zde retrospek­tiv­ní stu­dii mole­ku­lár­ní typi­za­ce izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le ve FN Motol za rok 2012.