Case report ve Folia Microbiologica

Časopis Folia Microbiologica

Prv­ní pub­li­ka­cí v letoš­ním roce je kazu­is­ti­ka Clostri­di­um dif­fi­ci­le ribo­ty­pe 078 cul­tu­red from post-sur­gi­cal non-hea­ling wound in a pati­ent carry­ing ribo­ty­pe 014 in the intes­ti­nal tract“. Tato kazu­is­ti­ka upo­zor­ňu­je na mož­nost uplat­ně­ní C. dif­fi­ci­le v eti­o­lo­gii lokál­ní kož­ní infek­ce a na nebez­pe­čí envi­ron­men­tál­ní kon­ta­mi­na­ce rány.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25935201