Archiv pro rubriku: Diagnostika

ECCMID 2015

ECCMID-2015V letoš­ním roce jsme měli opět šan­ci být sou­čás­tí dění na Evrop­ské kon­fe­ren­ci kli­nic­ké mik­ro­bi­o­lo­gie a infekč­ních nemo­cí, kte­rá se kona­la v dán­ské Koda­ni (25. 4. – 28. 4. 2015).

V e-poste­ro­vé sek­ci (EV0870) „Emer­gen­ce of Clostri­di­um dif­fi­ci­le PCR ribo­ty­pes 001 and 176 in the Czech Repub­lic“ jsme pre­zen­to­va­li výsled­ky mole­ku­lár­ní typi­za­ce kli­nic­ky význam­ných izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le zasla­ných ze 13 nemoc­nic v ČR v roce 2014.

http://eccmid.meetingexpert.net/ECCMID_546/poster_124973/program.aspx

Děku­je­me všem za spo­lu­prá­ci!

EQA — 2014

EQA-2014V rám­ci ECDIS-net (Euro­pe­an Clostri­di­um Dif­fi­ci­le Infecti­on Sur­ve­illan­ce Network) jsme absol­vo­va­li dru­hé kolo evrop­ské­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty v ribo­ty­pi­za­ci izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le. Dosáh­li jsme 100% úspěš­nos­ti spo­lu s dal­ší­mi 11 labo­ra­to­ře­mi z cel­kem 19 zúčast­ně­ných. V letoš­ním kole byly zařa­ze­ny násle­du­jí­cí ribo­ty­py: 020, 046, 017, 087, 002, 027, 078, 023, 081, 014.

Důležité oznámení

PozorVzhle­dem k nárůstu zasí­la­ných kme­nů C. dif­fi­ci­le a kapa­cit­ním mož­nos­tem labo­ra­to­ře pro­sí­me o zasí­lá­ní pou­ze čis­tých izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le pří­mo na kul­ti­vač­ním médiu spo­lu s vypl­ně­nou žádan­kou (ke sta­že­ní zde).

Dodr­že­ním těch­to pra­vi­del nám umož­ní­te poskyt­nout naše služ­by více nemoc­nič­ním zaří­ze­ním.

Děku­je­me,

Vaše CDI labo­ra­toř.

Evropské EHK — Uspěli jsme!

EQA-2013V rám­ci pro­jek­tu ECDIS-net (Euro­pe­an Clostri­di­um Dif­fi­ci­le Infecti­on Sur­ve­illan­ce Network) jsme v břez­nu letoš­ní­ho roku obdr­že­li vzor­ky pro exter­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty. Jed­na­lo se o 10 lyo­fi­li­zo­va­ných kme­nů C. dif­fi­ci­le a cílem bylo určit PCR ribo­typ kme­ne. Toho­to kola EHK se zúčast­ni­lo 20 evrop­ských labo­ra­to­ří. Kme­ny pochá­ze­ly z refe­renč­ní labo­ra­to­ře v Leed­su, Vel­ká Bri­tá­nie. Naše labo­ra­toř dosáh­la 100% úspěš­nos­ti dour­če­ní kme­ne C. dif­fi­ci­le PCR ribo­ty­pi­za­cí. Toho­to skó­re dosáh­lo pou­ze 9 labo­ra­to­ří cel­kem.

Detekce antigenu GDH a toxinu A,B ve stolici

Logo DiaSorin Czech s.r.o.Prá­vě tes­tu­je­me dia­gnos­tic­ký test na sta­no­ve­ní anti­ge­nu Liai­son C. dif­fi­ci­le GDH a C. dif­fi­ci­le Toxins A, B fir­my Dia­So­rin. Kva­li­ta­tiv­ní sta­no­ve­ní anti­ge­nů pro­bí­há pomo­cí che­mi­lu­mi­nis­cenč­ní imu­no­a­na­lý­zy na ana­ly­zá­to­ru Liai­son.

Real-Time PCR detekce toxigenních C. Difficile v DNA

Logo Elisabeth PharmaconPrá­vě tes­tu­je­me dia­gnos­tic­ký set C. dif­fi­ci­le ELI­Te MGB pro kva­li­ta­tiv­ní Real-Time PCR detek­ci toxi­gen­ních C. dif­fi­ci­le v DNA extra­ho­va­né ze vzor­ků teku­tých nebo nefor­mo­va­ných sto­lic. Ten­to kit dodá­vá fir­ma Eli­sa­be­th Phar­ma­con. O tom jak se nám s tím­to kitem pra­co­va­lo a jaké byly výsled­ky, Vás bude­me infor­mo­vat.

Celý pří­spě­vek