Archiv pro rubriku: Konference, semináře

Klostridiový den 2018

Čtvr­tý roč­ník Klostri­di­o­vé­ho dne, se usku­teč­nil v sobo­tu 19.5.2018 v před­náš­ko­vém sále hote­lu Hespe­ria v Olo­mou­ci. Mezi­o­bo­ro­vý semi­nář byl věno­ván zejmé­na význa­mu střev­ní mik­ro­bi­o­ty, epi­de­mi­o­lo­gii Clostri­di­um dif­fi­ci­le, dia­gnos­ti­ce a léč­bě klostri­di­o­vých koli­tid s nahléd­nu­tím do duše paci­en­tů.

Organizátoři

prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; Mgr. Mar­ce­la Krů­to­vá, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.; MUDr. Jiří Vejmel­ka; MUDr. Polív­ko­vá Syl­via; prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Program

Podrob­ný pro­gram Klostri­di­o­vé­ho dne 2018 (PDF)

Pozvánka

Pozván­ka na Klostri­di­o­vý den 2018 (PDF)

Klostridiový den 2017

Zve­me Vás na tře­tí roč­ník Klostri­di­o­vé­ho dne, kte­rý se usku­teč­ní v sobo­tu 13.5.2017 v kon­gre­so­vém cen­t­rum Nemoc­ni­ce Na Homol­ce v Pra­ze. Pro­gram bude pře­de­vším zamě­řen na aktu­a­li­ty v léč­bě klostri­di­o­vé střev­ní infek­ce, mole­ku­lár­ní epi­de­mi­o­lo­gii, fekál­ní bak­te­ri­o­te­ra­pii, C. dif­fi­ci­le ve vete­ri­nár­ní medi­cí­ně a bez­peč­nost potra­vi­no­vé­ho řetěz­ce.

Čest­ným zahra­nič­ním hos­tem je vedou­cí nizo­zem­ské Národ­ní refe­renč­ní labo­ra­to­ře pro Clostri­di­um dif­fi­ci­le a Oddě­le­ní expe­ri­men­tál­ní mik­ro­bi­o­lo­gie Uni­ver­zi­ty v Lei­de­nu Prof. Dr. Ed J. Kuij­per

Jeho sdě­le­ní budou věno­vá­na evrop­ské­mu dopo­ru­če­né­mu postu­pu pro dia­gnos­ti­ku C. dif­fi­ci­le a zku­še­nos­tem s fekál­ní bak­te­ri­o­te­ra­pií s před­sta­ve­ním nizo­zem­ské dár­cov­ské ban­ky.

Organizátoři

prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.; MUDr. Jiří Vejmel­ka; Mgr. Mar­ce­la Krů­to­vá; prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Přihláška

Při­hláš­ka na Klostri­di­o­vý den 2017 ke sta­že­ní (MS Word)

Program

Podrob­ný pro­gram Klostri­di­o­vé­ho dne 2017 (PDF)

Pozvánka

Klostridiový den 2017 - Program

Klostridiový den 2016

Zve­me Vás na Klostri­di­o­vý den, kte­rý se usku­teč­ní v sobo­tu 16.4.2016 ve vel­ké poslu­chár­ně Stát­ní­ho zdra­vot­ní­ho ústa­vu v Pra­ze. Semi­nář bude věno­ván zejmé­na pro­ble­ma­ti­ce klostri­di­o­vé koli­ti­dy.

Téma

Téma: Labo­ra­tor­ní a kli­nic­ké pro­blémy infek­ce vyvo­la­né Clostri­di­um dif­fi­ci­le.

Organizátoři

Prof. Beneš Jiří, prim. Nyč Otakar

Program

Klostridiový den 2016 - Program
Zdroj: http://infekce.cz/

ECCMID 2015

ECCMID-2015V letoš­ním roce jsme měli opět šan­ci být sou­čás­tí dění na Evrop­ské kon­fe­ren­ci kli­nic­ké mik­ro­bi­o­lo­gie a infekč­ních nemo­cí, kte­rá se kona­la v dán­ské Koda­ni (25. 4. – 28. 4. 2015).

V e-poste­ro­vé sek­ci (EV0870) „Emer­gen­ce of Clostri­di­um dif­fi­ci­le PCR ribo­ty­pes 001 and 176 in the Czech Repub­lic“ jsme pre­zen­to­va­li výsled­ky mole­ku­lár­ní typi­za­ce kli­nic­ky význam­ných izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le zasla­ných ze 13 nemoc­nic v ČR v roce 2014.

http://eccmid.meetingexpert.net/ECCMID_546/poster_124973/program.aspx

Děku­je­me všem za spo­lu­prá­ci!

Pozvánka na seminář

SLM-Logo

Zve­me Vás na semi­nář Spo­leč­nos­ti pro lékař­skou mik­ro­bi­o­lo­gii ČLS JEP, kte­rý se usku­teč­ní 5.11.2013, v 9:30 hod. v Lékař­ském domě, Pra­ha.

Téma: Vyšet­ře­ní sliz­nic s endo­gen­ní flórou původ­ci, interpretace,léčba, kli­ni­ka. Koor­di­nu­je : MUDr. Otakar Nyč (FN Motol)

Program:

  1. MUDr. Otakar Nyč ( FN Motol) : Sou­čas­né mož­nos­ti labo­ra­tor­ní dia­gnos­ti­ky CDI (Clostri­di­um Dif­fi­ci­le Infecti­on), Výskyt Ribo­ty­pů C.difficile v ČR
  2. MUDr. Sil­via Polív­ko­vá ( Nemoc­ni­ce Na Bulov­ce): Kli­nic­ký obraz a mož­nos­ti léč­by u infek­cí vyvo­la­ných Clostri­di­um dif­fi­ci­le
  3. MUDr. Pavel Polák ( FN Brno, Bohuni­ce) : Mož­nos­ti tera­pie reci­di­vu­jí­cí koli­ti­dy způ­so­be­né Clostri­di­um dif­fi­ci­le
  4. MUDr, Rena­ta Tej­ka­lo­vá ( FN Brno, sv. Anna) : Pro­ble­ma­ti­ka klostri­di­o­vých koli­tid ve FN u sv. Anny v Brně
  5. MUDr. Mar­tin Tulach, MUDr. Jiři­na Hob­sto­vá ( FN Motol) : Kasu­is­ti­ka CDI ve FN Motol
  6. Mgr. Mar­ce­la Krů­to­vá ( FN Motol) : Mož­nos­ti roz­ví­je­ní dal­ší spo­lu­prá­ce labo­ra­tor­ní dia­gnos­ti­ce a epi­de­mi­o­lo­gii CDI v ČR

Byli jsme na ECCMIDu!

Logo ECCMID Berlin 201327. 4. – 30. 4. jsme se zúčast­ni­li evrop­ské kon­fe­ren­ce kli­nic­ké mik­ro­bi­o­lo­gie a infekč­ních nemo­cí v Ber­lí­ně. V letoš­ním pro­gra­mu bylo věno­vá­no C. dif­fi­ci­le infek­cím něko­lik před­náš­ko­vých sek­cí a bez­po­čet poste­rů. I naše labo­ra­toř byla sou­čás­tí toho­to dění. Pre­zen­to­va­li jsme zde retrospek­tiv­ní stu­dii mole­ku­lár­ní typi­za­ce izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le ve FN Motol za rok 2012.