Archiv pro rubriku: Uncategorized

Klostridiový den 2020

Zve­me Vás na šes­tý roč­ník Klostri­di­o­vé­ho dne, kte­rý se usku­teč­ní v sobo­tu 16.5.2020 v Pra­ze ve vel­ké poslu­chár­ně Fakult­ní nemoc­ni­ce v Motole. Tra­dič­ní mezi­o­bo­ro­vé setká­ní bude věno­vá­no zejmé­na význa­mu střev­ní mik­ro­bi­o­ty, dia­gnos­ti­ce, léč­bě a epi­de­mi­o­lo­gii infek­cí vyvo­la­ných Clostri­di­um (Clostri­di­o­i­des) dif­fi­ci­le.

Organizátoři

prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; Mgr. Mar­ce­la Krů­to­vá, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., MUDr. Jiří Vejmel­ka; MUDr. Polív­ko­vá Syl­via; prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Přihláška (možnost aktivní účasti formou posteru):

http://forsapi.cz/klostridiovy-den/

Program

Podrob­ný pro­gram Klostri­di­o­vé­ho dne 2020 (PDF)

Pozvánka

Pozván­ka na Klostri­di­o­vý den 2020 (PDF)
 
Pozvánka na Klostridiový den 2020

Klostridiový den 2019

Zve­me Vás na pátý roč­ník Klostri­di­o­vé­ho dne, kte­rý se usku­teč­ní v sobo­tu 11.5.2017 v před­náš­ko­vém sále hote­lu Labe v Par­du­bi­cích. Tra­dič­ní mezi­o­bo­ro­vé setká­ní bude zamě­ře­no zejmé­na na význam mik­ro­bi­o­ty trá­vi­cí­ho trak­tu, dia­gnos­ti­ku, dohled, pre­ven­ci a léčbu infek­cí Clostri­di­um dif­fi­ci­le.

Organizátoři

doc. MUDr. Pavel Kohout, Mgr. Mar­ce­la Krů­to­vá, Ph.D.; prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.; MUDr. Jiří Vejmel­ka

Přihláška (možnost aktivní účasti formou posteru):

http://forsapi.cz/klostridiovy-den/

Program

Podrob­ný pro­gram Klostri­di­o­vé­ho dne 2019 (PDF)

Pozvánka

Pozván­ka na Klostri­di­o­vý den 2019 (PDF)
 
Pozvánka na Klostridiový den 2019

Two Clusters of Fluoroquinolone and Clindamycin-Resistant Clostridium difficile PCR Ribotype 001 Strain Recognized by Capillary Electrophoresis Ribotyping and Multilocus Variable Tandem Repeat Analysis.

Microbial Drug Resistance

V člán­ku jsou popsá­ny výsled­ky mik­ro­bi­o­lo­gic­ko-epi­de­mi­o­lo­gic­ké stu­die pěti­ná­sob­ně zvý­še­né­ho výsky­tu CDI na chi­rur­gic­kém oddě­le­ní Fakult­ní nemoc­ni­ce u sva­té Anny v Brně v roce 2014. Stu­die zahr­no­va­la jede­náct pří­pa­dů CDI vyvo­la­ných shod­ným ribo­ty­pem 001. MLVA těch­to jede­nác­ti izo­lá­tů odha­li­la výskyt dvou nepří­buz­ných MLVA pro­fi­lů (pět a šest izo­lá­tů). Klo­nál­ní šíře­ní MLVA pro­fi­lu A zahr­no­va­lo i pří­pad CDI s měsíč­ním odstu­pem od posled­ní­ho výsky­tu CDI na oddě­le­ní, kdy bylo oddě­le­ní na něko­lik dní zavře­no, a byla pro­ve­de­na kom­plet­ní sani­ta­ce.

https://www.goo.gl/tdAkdp

Závěrečná zpráva ke grantovému projektu

Závě­reč­ná zprá­va ke gran­to­vé­mu pro­jek­tu NT/14209–3: Clostri­di­um dif­fi­ci­le geno­ty­pi­za­ce a feno­ty­pi­za­ce kli­nic­ky význam­ných izo­lá­tů — mapo­vá­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce v ČR ukon­če­né­mu ke dni 31. 12. 2015 byla ohod­no­ce­na kate­go­rií A.

Děku­je­me všem, kte­ří se do toho­to pro­jek­tu zapo­ji­li a při­spě­li tak k jeho úspěš­né­mu řeše­ní!

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/hodnoceni-zaverecnych-zprav-projektu-iga-mz-k-31122015_12367_3.html