Archiv pro rubriku: Upozornění

Důležité oznámení

PozorVzhle­dem k nárůstu zasí­la­ných kme­nů C. dif­fi­ci­le a kapa­cit­ním mož­nos­tem labo­ra­to­ře pro­sí­me o zasí­lá­ní pou­ze čis­tých izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le pří­mo na kul­ti­vač­ním médiu spo­lu s vypl­ně­nou žádan­kou (ke sta­že­ní zde).

Dodr­že­ním těch­to pra­vi­del nám umož­ní­te poskyt­nout naše služ­by více nemoc­nič­ním zaří­ze­ním.

Děku­je­me,

Vaše CDI labo­ra­toř.