Clinical features and characteristics of Clostridium difficile PCR-ribotype 176 infection: results from a one-year university hospital internal ward study

Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials

V člán­ku jsou popsá­ny výsled­ky roč­ní stu­die výsky­tu one­moc­ně­ní vyvo­la­ných C. dif­fi­ci­le na Inter­ním oddě­le­ní ve FN Motole. Prá­ce je zamě­ře­na na kore­la­ci závaž­nos­ti kli­nic­ké­ho prů­bě­hu one­moc­ně­ní s mole­ku­lár­ní cha­rak­te­ris­ti­kou izo­lá­tů. U paci­en­tů s infek­cí C. dif­fi­ci­le ribo­ty­pem 176 byla zjiš­tě­na vyš­ší hod­no­ta ATLAS skó­re a Hor­no­va inde­xu svěd­čí­cí pro závaž­něj­ší prů­běh infek­ce. Epi­de­mi­o­lo­gic­ky význam­né je i zjiš­tě­ní dvou klo­nál­ních kom­plexů, kte­ré zahr­no­va­li 10 ze 14 izo­lá­tů PCR-ribo­ty­pu 176. Daná sku­teč­nost svěd­čí pro šíře­ní toho ribo­ty­pu v rám­ci oddě­le­ní.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26698842