Clostridium difficile ribotype 176–A predictor for high mortality and risk of nosocomial spread?

Anaerobe

V člán­ku jsou uve­de­ny výsled­ky roč­ní stu­die (2013) výsky­tu C. dif­fi­ci­le na Infekč­ní oddě­le­ní nemoc­ni­ce Na Bulov­ce. Domi­nant­ním ribo­ty­pem ve stu­dii byl ribo­typ 176 (57.7%). MLVA odha­li­la 11 klo­nál­ních kom­plexů. U paci­en­tů s infek­cí vyvo­la­nou ribo­ty­pem 176 bylo zjiš­tě­no více pří­pa­dů těž­ké­ho prů­bě­hu infek­ce, reku­ren­cí a mor­ta­li­ty v porov­ná­ní s paci­en­ty s infek­cí vyvo­la­nou jiný­mi ribo­ty­py C. dif­fi­ci­le.

https://www.goo.gl/whJ8jx