Clostridium difficile stále aktuální

Rozhledy V Chirurgii

Pře­hle­do­vý člá­nek před­klá­dá základ­ní infor­ma­ce o aktu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci a odka­zu­je na nová dia­gnos­tic­ká a tera­pe­u­tic­ká dopo­ru­če­ní infek­cí vyvo­la­ných C. dif­fi­ci­le.

https://www.goo.gl/fFErQ8