Czech Clostridium difficile study group. Clostridium difficile PCR ribotypes 001 and 176 — the common denominator of C. difficile infection epidemiology in the Czech Republic, 2014.

Euro Surveillance

V člán­ku jsou uve­de­ny výsled­ky stu­die změ­ře­ná na výskyt infek­cí vyvo­la­ných C. dif­fi­ci­le, kte­rá pro­běh­la v 18 čes­kých nemoc­ni­cích v roce 2014. Cel­kem bylo typo­vá­no 774 izo­lá­tů, 225 z nich (29,1 %) pří­slu­še­lo k ribo­ty­pu 176 a 184 (23,8 %) k ribo­ty­pu 001. MLVA pří­bu­zen­ská ana­lý­za izo­lá­tů ribo­ty­pu 176 odha­li­la 27 klo­nál­ních kom­plexů tvo­ře­ných 84,5 % izo­lá­tů. Izo­lá­ty ribo­ty­pu 001 (76,6 %) tvo­ři­ly 14 klo­nál­ních kom­plexů. Data zís­ka­ná mole­ku­lár­ní ana­lý­zou izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le demon­stru­jí alar­mu­jí­cí roz­ší­ře­ní dvou ribo­ty­pů v 18 nemoc­ni­cích v ČR.

https://www.goo.gl/ddCtdy