ECCMID 2015

ECCMID-2015V letoš­ním roce jsme měli opět šan­ci být sou­čás­tí dění na Evrop­ské kon­fe­ren­ci kli­nic­ké mik­ro­bi­o­lo­gie a infekč­ních nemo­cí, kte­rá se kona­la v dán­ské Koda­ni (25. 4. – 28. 4. 2015).

V e-poste­ro­vé sek­ci (EV0870) „Emer­gen­ce of Clostri­di­um dif­fi­ci­le PCR ribo­ty­pes 001 and 176 in the Czech Repub­lic“ jsme pre­zen­to­va­li výsled­ky mole­ku­lár­ní typi­za­ce kli­nic­ky význam­ných izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le zasla­ných ze 13 nemoc­nic v ČR v roce 2014.

http://eccmid.meetingexpert.net/ECCMID_546/poster_124973/program.aspx

Děku­je­me všem za spo­lu­prá­ci!