Epidemiologie C. difficile infekcí na Slovensku

Výsled­ky mole­ku­lár­ní ana­lý­zy slo­ven­ských izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le „The emer­gen­ce of Clostri­di­um dif­fi­ci­le PCR-ribo­ty­pe 001 in Slo­va­kia“ byly při­ja­ty k pub­li­ka­ci v Euro­pe­an Jour­nal of Cli­ni­cal Micro­bi­o­lo­gy & Infecti­ous Dise­a­ses. Pře­kva­pi­vě v porov­ná­ní s epi­de­mi­o­lo­gic­kou situ­a­cí v sou­sed­ních zemích, nebyl ve stu­dii zachy­cen PCR-ribo­typ 027 ani 176.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25981433