EQA — 2014

EQA-2014V rám­ci ECDIS-net (Euro­pe­an Clostri­di­um Dif­fi­ci­le Infecti­on Sur­ve­illan­ce Network) jsme absol­vo­va­li dru­hé kolo evrop­ské­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty v ribo­ty­pi­za­ci izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le. Dosáh­li jsme 100% úspěš­nos­ti spo­lu s dal­ší­mi 11 labo­ra­to­ře­mi z cel­kem 19 zúčast­ně­ných. V letoš­ním kole byly zařa­ze­ny násle­du­jí­cí ribo­ty­py: 020, 046, 017, 087, 002, 027, 078, 023, 081, 014.