Evropské EHK — Uspěli jsme!

EQA-2013V rám­ci pro­jek­tu ECDIS-net (Euro­pe­an Clostri­di­um Dif­fi­ci­le Infecti­on Sur­ve­illan­ce Network) jsme v břez­nu letoš­ní­ho roku obdr­že­li vzor­ky pro exter­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty. Jed­na­lo se o 10 lyo­fi­li­zo­va­ných kme­nů C. dif­fi­ci­le a cílem bylo určit PCR ribo­typ kme­ne. Toho­to kola EHK se zúčast­ni­lo 20 evrop­ských labo­ra­to­ří. Kme­ny pochá­ze­ly z refe­renč­ní labo­ra­to­ře v Leed­su, Vel­ká Bri­tá­nie. Naše labo­ra­toř dosáh­la 100% úspěš­nos­ti dour­če­ní kme­ne C. dif­fi­ci­le PCR ribo­ty­pi­za­cí. Toho­to skó­re dosáh­lo pou­ze 9 labo­ra­to­ří cel­kem.