Financování laboratoře

Instituce

Mzdo­vé nákla­dy jsou hra­ze­ny z 2. lékař­ské fakul­ty UK a FN v Moto­le.

Rutin­ní bak­te­ri­o­lo­gic­ká vyšet­ře­ní vzor­ků sto­lic od paci­en­tů FNM s pode­zře­ním na CDI jsou hra­ze­na z roz­počtu ÚLM a fak­tu­ro­vá­na zdra­vot­ním pojiš­ťov­nám.

Granty

V roce 2013 jsme zís­ka­li 3 — letý grant IGA NT/14209: Clostri­di­um dif­fi­ci­le: geno­ty­pi­za­ce a feno­ty­pi­za­ce kli­nic­ky význam­ných izo­lá­tů-mapo­vá­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce v ČR. Grant byl ukon­čen ke 31.12.2015.

V letoš­ním roce je naše čin­nost pod­po­ře­na insti­tu­ci­o­nár­ní pod­po­rou MZ ČR – RVO, FN v Moto­le 00064203