How to: Surveillance of Clostridium difficile infections

Clinical Microbiology and Infection

Narůs­ta­jí­cí výskyt infek­cí vyvo­la­ných Clostri­di­um dif­fi­ci­le (CDI) ve zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ních v Evro­pě má vliv jak na paci­en­ty, tak na sys­témy zdra­vot­ní péče. Zave­de­ní účin­né­ho sle­do­vá­ní CDI je klí­čem k moni­to­ro­vá­ní výsky­tu a šíře­ní C. dif­fi­ci­le ve zdra­vot­nic­tví.
Cílem toho­to člán­ku je poskyt­nout sou­hrn klí­čo­vých slo­žek účin­né­ho sle­do­vá­ní CDI a někte­rá prak­tic­ká dopo­ru­če­ní. V roce 2017 jsme také pro­ved­li nový prů­zkum stá­va­jí­cích sys­té­mů sle­do­vá­ní CDI ve 33 evrop­ských zemích, abychom ilu­stro­va­li sil­né a sla­bé strán­ky dohle­du nad CDI v Evro­pě.

https://www.goo.gl/AowpuX