Increasing incidence of Clostridium difficile ribotype 001 associated with severe course of the infection and previous fluoroquinolone use in the Czech Republic, 2015

European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

V člán­ku je uve­de­na epi­de­mi­o­lo­gic­ká ana­lý­za 490 izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le a kli­nic­kých dat zís­ka­ných v roce 2015 z 28 čes­kých nemoc­nic. Domi­nant­ní­mi ribo­ty­py ve stu­dii byly: 001 (n = 164, 33.5%) a176 (n = 125, 25.5%). Infek­ce vyvo­la­né těmi­to ribo­ty­py byly sig­ni­fi­kant­ně aso­ci­o­va­né s před­cho­zí léč­bou flu­o­ro­chi­no­lo­ny. Toto zjiš­tě­ní zdů­raz­ňu­je potře­bu sní­že­ní preskrip­ce flu­o­ro­chi­no­lo­nů v čes­kých nemoc­ni­cích.

https://www.goo.gl/h4Xo8A