Ke stažení

Vzhle­dem k nárůstu zasí­la­ných kme­nů C. dif­fi­ci­le a kapa­cit­ním mož­nos­tem labo­ra­to­ře pro­sí­me o zasí­lá­ní pou­ze čis­tých izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le pří­mo na kul­ti­vač­ním médiu spo­lu s vypl­ně­nou žádan­kou (ke sta­že­ní níže).

Dodr­že­ním těch­to pra­vi­del nám umož­ní­te poskyt­nout naše služ­by více nemoc­nič­ním zaří­ze­ním.

Žádanka ke stažení

Zde si stáh­ně­te žádan­ku ve for­má­tu PDF (Ado­be Acro­bat). Žádan­ku může­te vypl­nit, vytisk­nout a ode­slat spo­leč­ně se vzor­ky.