Klostridiový den 2016

Zve­me Vás na Klostri­di­o­vý den, kte­rý se usku­teč­ní v sobo­tu 16.4.2016 ve vel­ké poslu­chár­ně Stát­ní­ho zdra­vot­ní­ho ústa­vu v Pra­ze. Semi­nář bude věno­ván zejmé­na pro­ble­ma­ti­ce klostri­di­o­vé koli­ti­dy.

Téma

Téma: Labo­ra­tor­ní a kli­nic­ké pro­blémy infek­ce vyvo­la­né Clostri­di­um dif­fi­ci­le.

Organizátoři

Prof. Beneš Jiří, prim. Nyč Otakar

Program

Klostridiový den 2016 - Program
Zdroj: http://infekce.cz/