Klostridiový den 2017

Zve­me Vás na tře­tí roč­ník Klostri­di­o­vé­ho dne, kte­rý se usku­teč­ní v sobo­tu 13.5.2017 v kon­gre­so­vém cen­t­rum Nemoc­ni­ce Na Homol­ce v Pra­ze. Pro­gram bude pře­de­vším zamě­řen na aktu­a­li­ty v léč­bě klostri­di­o­vé střev­ní infek­ce, mole­ku­lár­ní epi­de­mi­o­lo­gii, fekál­ní bak­te­ri­o­te­ra­pii, C. dif­fi­ci­le ve vete­ri­nár­ní medi­cí­ně a bez­peč­nost potra­vi­no­vé­ho řetěz­ce.

Čest­ným zahra­nič­ním hos­tem je vedou­cí nizo­zem­ské Národ­ní refe­renč­ní labo­ra­to­ře pro Clostri­di­um dif­fi­ci­le a Oddě­le­ní expe­ri­men­tál­ní mik­ro­bi­o­lo­gie Uni­ver­zi­ty v Lei­de­nu Prof. Dr. Ed J. Kuij­per

Jeho sdě­le­ní budou věno­vá­na evrop­ské­mu dopo­ru­če­né­mu postu­pu pro dia­gnos­ti­ku C. dif­fi­ci­le a zku­še­nos­tem s fekál­ní bak­te­ri­o­te­ra­pií s před­sta­ve­ním nizo­zem­ské dár­cov­ské ban­ky.

Organizátoři

prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.; MUDr. Jiří Vejmel­ka; Mgr. Mar­ce­la Krů­to­vá; prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Přihláška

Při­hláš­ka na Klostri­di­o­vý den 2017 ke sta­že­ní (MS Word)

Program

Podrob­ný pro­gram Klostri­di­o­vé­ho dne 2017 (PDF)

Pozvánka

Klostridiový den 2017 - Program