Klostridiový den 2019

Zve­me Vás na pátý roč­ník Klostri­di­o­vé­ho dne, kte­rý se usku­teč­ní v sobo­tu 11.5.2017 v před­náš­ko­vém sále hote­lu Labe v Par­du­bi­cích. Tra­dič­ní mezi­o­bo­ro­vé setká­ní bude zamě­ře­no zejmé­na na význam mik­ro­bi­o­ty trá­vi­cí­ho trak­tu, dia­gnos­ti­ku, dohled, pre­ven­ci a léčbu infek­cí Clostri­di­um dif­fi­ci­le.

Organizátoři

doc. MUDr. Pavel Kohout, Mgr. Mar­ce­la Krů­to­vá, Ph.D.; prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.; MUDr. Jiří Vejmel­ka

Přihláška (možnost aktivní účasti formou posteru):

http://forsapi.cz/klostridiovy-den/

Program

Podrob­ný pro­gram Klostri­di­o­vé­ho dne 2019 (PDF)

Pozvánka

Pozván­ka na Klostri­di­o­vý den 2019 (PDF)
 
Pozvánka na Klostridiový den 2019