Lidé

Otakar Nyč

Ota
Pri­mář Ústa­vu lékař­ské mik­ro­bi­o­lo­gie 2. LF a FNM v Pra­ze

MUDr. v roce 1983 na 3. LF UK v Pra­ze

Ph.D. v roce 2008, obor Lékař­ská mik­ro­bi­o­lo­gie, Hra­dec Krá­lo­vé

člen SKAP ČLS JEP a CKS NAP, národ­ní koor­di­ná­tor EUCLID

Mezi hlav­ní oblas­ti zájmu pat­ří: Anti­bi­o­ti­ka v sou­čas­né medi­cí­ně, raci­o­nál­ní pou­ží­vá­ní anti­bi­o­tik, Labo­ra­tor­ní dia­gnos­ti­ka a léč­ba CDI.

Je auto­rem řady pub­li­ka­cí věnu­jí­cí se těm­to téma­tům.

Jako ates­to­va­ný mik­ro­bi­o­log je zajiš­ťu­je za kon­t­ro­lu a kon­zul­ta­ce výsled­ků, dohlí­ží nad plně­ním pro­jek­tu, koor­di­nu­je spo­lu­prá­ci s exter­ní­mi mik­ro­bi­o­lo­gic­ký­mi labo­ra­to­ře­mi. Podí­lí se na pre­zen­ta­ci výsled­ků na mik­ro­bi­o­lo­gic­kých a infek­to­lo­gic­kých kon­fe­ren­cích a na pub­li­kač­ních výstu­pech.

Marcela Krůtová

Vědec­ký pra­cov­ník
Pro­fil na ResearchGate.com

marcela.krutova@lfmotol.cuni.cz

V červ­nu 2017 dokon­či­la Ph.D. stu­di­um na 2. lékař­ské fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy v obo­ru Mik­ro­bi­o­lo­gie. Téma její dizer­tač­ní prá­ce bylo: “Clostri­di­um dif­fi­ci­le: Mole­ku­lár­ní typi­za­ce kli­nic­ky význam­ných izo­lá­tů”.

Mole­ku­lár­ně bio­lo­gic­kým meto­dám ana­lý­zy humán­ní­ho i extra­hu­mán­ní­ho geno­mu se věnu­je od roku 2000.

Zabý­vá se mole­ku­lár­ní typi­za­cí C. dif­fi­ci­le, určo­vá­ní vzá­jem­né gene­tic­ké pří­buz­nos­ti kme­nů, detek­cí fak­to­rů pato­ge­ni­ty a mecha­nis­mů rezisten­ce této bak­te­rie. Podí­lí se na pre­zen­ta­ci výsled­ků labo­ra­to­ře a na pub­li­kač­ních výstu­pech.

Je kon­takt­ní oso­bou pro spo­lu­prá­ci s Evrop­ským cen­t­rem pro pre­ven­ci a kon­t­ro­lu infek­cí (ECDC) v oblas­ti infek­cí vyvo­la­ných C. dif­fi­ci­le.

Je čle­nem exe­ku­tiv­ní­ho výbo­ru Evrop­ské stu­dij­ní sku­pi­ny pro Clostri­di­um Dif­fi­ci­le (ESGCD).

Jana Matějková

MUDr. v roce 1993 na 2. lékař­ské fakul­tě UK v Pra­ze

Mezi její odbor­né zájmy pat­ří: dia­gnos­ti­ka anae­rob­ních bak­te­rií, pro­ble­ma­ti­ka infek­cí způ­so­be­ných Clostri­di­um dif­fi­ci­le (pro­duk­ce toxi­nů, kul­ti­va­ce, toxi­no­ty­pi­za­ce a ribo­ty­pi­za­ce)

Jako ates­to­va­ný mik­ro­bi­o­log je v labo­ra­to­ři zod­po­věd­ná za hod­no­ce­ní a inter­pre­ta­ci kul­ti­vač­ních nále­zů. Podí­lí se na pub­li­kač­ních výstu­pech labo­ra­to­ře.