Molecular characterisation of Czech Clostridium difficile isolates collected in 2013–2015.

International Journal of Medical Microbiology

V člán­ku jsou popsá­ny výsled­ky typi­za­ce 2201 čes­kých izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le pomo­cí PCR-ribo­ty­pi­za­ce a mul­tiple­xo­vé PCR reak­ce na prů­kaz genů pro pro­duk­ci toxi­nů (A, B, binár­ní). Vybra­né izo­lá­ty růz­ných ribo­ty­pi­zač­ních pro­fi­lů byly násled­ně typo­vá­ny pomo­cí mul­ti­lo­ku­so­vé sek­ve­nač­ní ana­lý­zy.

https://www.goo.gl/TRa4NU