Molecular typing of Clostridium difficile isolates cultured from patient stool samples and gastroenterological medical devices in a single Iranian hospital.

Anaerobe

Ve spo­lu­prá­ci s Research Insti­tu­te for Gastro­en­te­ro­lo­gy and Liver Dise­a­ses, Sha­hid Behesh­ti a Uni­ver­si­ty of Medi­cal Sciences, Tehran, Iran jsme oty­po­va­li 23 vzor­ků DNA extra­ho­va­né z izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le kul­ti­vo­va­ných ze sto­lic hospi­ta­li­zo­va­ných paci­en­tů s CDI a také ze stě­rů z nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí včet­ně zdra­vot­nic­kých pomů­cek a pří­stro­jů.
C. dif­fi­ci­le ribo­typ 126 byl nej­čas­těj­ším ribo­ty­pem iden­ti­fi­ko­va­ným ve stu­dii (21,7 %). Dal­ší nale­ze­né ribo­ty­py byly: 001, 003, 014, 017, 029, 039, 081, 103 a 150. C. dif­fi­ci­le ribo­ty­py 001, 126 a 150 byly iden­ti­fi­ko­vá­ny u izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le kul­ti­vo­va­ných jak ze vzor­ků sto­lic paci­en­tů, tak i ze stě­rů z pro­stře­dí (paci­ent­ské lůž­ko) a zdra­vot­nic­kých pomů­cek (kolo­no­skop, endo­skop), což nazna­ču­je mož­nou ces­tu pře­no­su.

https://www.goo.gl/rekRqN