Pozvánka na seminář

SLM-Logo

Zve­me Vás na semi­nář Spo­leč­nos­ti pro lékař­skou mik­ro­bi­o­lo­gii ČLS JEP, kte­rý se usku­teč­ní 5.11.2013, v 9:30 hod. v Lékař­ském domě, Pra­ha.

Téma: Vyšet­ře­ní sliz­nic s endo­gen­ní flórou původ­ci, interpretace,léčba, kli­ni­ka. Koor­di­nu­je : MUDr. Otakar Nyč (FN Motol)

Program:

  1. MUDr. Otakar Nyč ( FN Motol) : Sou­čas­né mož­nos­ti labo­ra­tor­ní dia­gnos­ti­ky CDI (Clostri­di­um Dif­fi­ci­le Infecti­on), Výskyt Ribo­ty­pů C.difficile v ČR
  2. MUDr. Sil­via Polív­ko­vá ( Nemoc­ni­ce Na Bulov­ce): Kli­nic­ký obraz a mož­nos­ti léč­by u infek­cí vyvo­la­ných Clostri­di­um dif­fi­ci­le
  3. MUDr. Pavel Polák ( FN Brno, Bohuni­ce) : Mož­nos­ti tera­pie reci­di­vu­jí­cí koli­ti­dy způ­so­be­né Clostri­di­um dif­fi­ci­le
  4. MUDr, Rena­ta Tej­ka­lo­vá ( FN Brno, sv. Anna) : Pro­ble­ma­ti­ka klostri­di­o­vých koli­tid ve FN u sv. Anny v Brně
  5. MUDr. Mar­tin Tulach, MUDr. Jiři­na Hob­sto­vá ( FN Motol) : Kasu­is­ti­ka CDI ve FN Motol
  6. Mgr. Mar­ce­la Krů­to­vá ( FN Motol) : Mož­nos­ti roz­ví­je­ní dal­ší spo­lu­prá­ce labo­ra­tor­ní dia­gnos­ti­ce a epi­de­mi­o­lo­gii CDI v ČR