Publikace prvních výsledků typizace

SZU-LogoV pro­sin­co­vém čís­le Zpráv Cen­t­ra epi­de­mi­o­lo­gie a mik­ro­bi­o­lo­gie SZÚ, Pra­ha jsme pub­li­ko­va­li první výsled­ky Mole­ku­lár­ní typi­za­ce izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le v ČR, kte­ré jsme zís­ka­li ribo­ty­pi­za­cí 624 izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le z 11 mik­ro­bi­o­lo­gic­kých pra­co­višť v ČR za rok 2013. Ten­to pro­jekt je finan­co­ván Inter­ní gran­to­vou agen­tu­rou Minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví NT 14209–3.

Děku­je­me všem spo­lu­pra­cu­jí­cím zaří­ze­ním za zasla­né kme­ny k typi­za­ci .

Zprá­vy CEM SZÚ Pra­ha, 2013; 22(12): 399–401