Publikace

Kru­to­va M, Kinross P, Bar­but F, Hajdu A, Wil­cox M, Kuij­per E. How to: Sur­ve­illan­ce of Clostri­di­um dif­fi­ci­le infecti­ons. Clin Micro­bi­ol Infect. 2017 Dec 20. pii: S1198-743X(17)30681-X.

https://www.goo.gl/AowpuX

Narůs­ta­jí­cí výskyt infek­cí vyvo­la­ných Clostri­di­um dif­fi­ci­le (CDI) ve zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ních v Evro­pě má vliv jak na paci­en­ty, tak na sys­témy zdra­vot­ní péče. Zave­de­ní účin­né­ho sle­do­vá­ní CDI je klí­čem k moni­to­ro­vá­ní výsky­tu a šíře­ní C. dif­fi­ci­le ve zdra­vot­nic­tví.
Cílem toho­to člán­ku je poskyt­nout sou­hrn klí­čo­vých slo­žek účin­né­ho sle­do­vá­ní CDI a někte­rá prak­tic­ká dopo­ru­če­ní. V roce 2017 jsme také pro­ved­li nový prů­zkum stá­va­jí­cích sys­té­mů sle­do­vá­ní CDI ve 33 evrop­ských zemích, abychom ilu­stro­va­li sil­né a sla­bé strán­ky dohle­du nad CDI v Evro­pě.


Nyč O, Krů­to­vá M. Clostri­di­um dif­fi­ci­le stá­le aktu­ál­ní. Roz­hl Chir. 2017 Fall;96(10):411–414.

https://www.goo.gl/fFErQ8

Pře­hle­do­vý člá­nek před­klá­dá základ­ní infor­ma­ce o aktu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci a odka­zu­je na nová dia­gnos­tic­ká a tera­pe­u­tic­ká dopo­ru­če­ní infek­cí vyvo­la­ných C. dif­fi­ci­le.


Kru­to­va M, Matej­ko­va J, Dre­vi­nek P, Kuij­per E, Nyc O; stu­dy group. Incre­a­sing inci­den­ce of Clostri­di­um dif­fi­ci­le ribo­ty­pe 001 asso­ci­a­ted with seve­re cour­se of the infecti­on and pre­vi­ous flu­o­roqui­no­lo­ne use in the Czech Repub­lic, 2015. Eur J Clin Micro­bi­ol Infect Dis. 2017, 36(11):2251–2258.

https://www.goo.gl/h4Xo8A

V člán­ku je uve­de­na epi­de­mi­o­lo­gic­ká ana­lý­za 490 izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le a kli­nic­kých dat zís­ka­ných v roce 2015 z 28 čes­kých nemoc­nic. Domi­nant­ní­mi ribo­ty­py ve stu­dii byly: 001 (n = 164, 33.5%) a176 (n = 125, 25.5%). Infek­ce vyvo­la­né těmi­to ribo­ty­py byly sig­ni­fi­kant­ně aso­ci­o­va­né s před­cho­zí léč­bou flu­o­ro­chi­no­lo­ny. Toto zjiš­tě­ní zdů­raz­ňu­je potře­bu sní­že­ní preskrip­ce flu­o­ro­chi­no­lo­nů v čes­kých nemoc­ni­cích.


Dres­ler J, Kru­to­va M, Fuci­ko­va A, Kli­men­to­va J, Hru­zo­va V, Dura­co­va M, Houd­ko­va K, Salov­ska B, Matej­ko­va J, Huba­lek M, Pajer P, Pisa L, Nyc O. Ana­ly­sis of pro­te­o­mes rele­a­sed from in vit­ro cul­tu­red eight Clostri­di­um dif­fi­ci­le PCR ribo­ty­pes reve­a­led spe­ci­fic expres­si­on in PCR ribo­ty­pes 027 and 176 con­fir­ming the­ir gene­tic rela­ted­ness and cli­ni­cal impor­tan­ce at the pro­te­o­mic level. Gut Pathog. 2017;9:45.

https://www.goo.gl/yfeR3X

Šíře­ní epi­de­mic­kých ribo­ty­pů C. dif­fi­ci­le před­sta­vu­je význam­nou eko­no­mic­kou zátěž pro zdra­vot­ní péči. Porov­ná­va­cí pro­te­o­mic­ká stu­die osmi růz­ných ribo­ty­pů uká­za­la zvý­še­nou nebo jedi­neč­nou expre­si pro­tei­nů spo­je­ných s pato­ge­ni­tou nebo meta­bo­lis­mem žele­za u ribo­ty­pů 027 a 176 což pod­po­ru­je jejich gene­tic­kou pří­buz­nost a kli­nic­ký význam na pro­te­o­mic­ké úrov­ni.


Kru­to­va M, Nyc O, Matej­ko­va J, Kuij­per E, Jala­va J, Men­tu­la S. The reco­gni­ti­on and cha­rac­te­ri­sati­on of Fin­nish Clostri­di­um dif­fi­ci­le iso­la­tes resem­b­ling PCR-ribo­ty­pe 027. J Micro­bi­ol Immu­nol Infect. 2017, pii: S1684-1182(17)30051–8.

https://www.goo.gl/VUZng8

Ve spo­lu­prá­ci s Nati­o­nal Insti­tu­te for Heal­th and Wel­fa­re, Fin­land, Hel­sin­ki jsme pro­ved­li detail­ní ana­lý­zu 28 fin­ských izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le, kte­ré byly vybrá­ny z fin­ské národ­ní sbír­ky pro svo­ji gene­tic­kou podob­nost s epi­de­mic­kým ribo­ty­pem 027 (pří­tom­nost genů pro binár­ní toxin a 18bp dele­ce v regu­lač­ním genu tcdC). Mezi 28 izo­lá­ty jsme iden­ti­fi­ko­va­li 12 růz­ných ribo­ty­pi­zač­ních pro­fi­lů a 11 sek­ve­nač­ních typů. Ana­lý­za vari­a­bil­ních oblas­tí geno­mu potvr­di­la regi­o­nál­ní klo­nál­ní šíře­ní u izo­lá­tů třech ribo­ty­pů a také u izo­lá­tů ribo­ty­pu 027, kte­ré byly zařa­ze­ny jako kon­t­rol­ní kme­ny. Navíc 22 izo­lá­tů osmi růz­ných ribo­ty­pů nes­lo dele­ci v pozi­ci 117 genu tcdC, kte­rá je cílo­vým mís­tem někte­rých komerč­ních sys­té­mů pro odli­še­ní ribo­ty­pu 027 od ostat­ních ribo­ty­pů.


Azi­mi­rad M, Kru­to­va M, Nyc O, Hasa­ni Z, Afrisham L, Ale­bou­yeh M, Zali M R. Molecu­lar typing of Clostri­di­um dif­fi­ci­le iso­la­tes cul­tu­red from pati­ent stool sam­ples and gastro­en­te­ro­lo­gi­cal medi­cal devi­ces in a sin­gle Ira­ni­an hospi­tal. Anae­ro­be. 2017, 47:125–128.

https://www.goo.gl/rekRqN

Ve spo­lu­prá­ci s Research Insti­tu­te for Gastro­en­te­ro­lo­gy and Liver Dise­a­ses, Sha­hid Behesh­ti a Uni­ver­si­ty of Medi­cal Sciences, Tehran, Iran jsme oty­po­va­li 23 vzor­ků DNA extra­ho­va­né z izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le kul­ti­vo­va­ných ze sto­lic hospi­ta­li­zo­va­ných paci­en­tů s CDI a také ze stě­rů z nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí včet­ně zdra­vot­nic­kých pomů­cek a pří­stro­jů.
C. dif­fi­ci­le ribo­typ 126 byl nej­čas­těj­ším ribo­ty­pem iden­ti­fi­ko­va­ným ve stu­dii (21,7 %). Dal­ší nale­ze­né ribo­ty­py byly: 001, 003, 014, 017, 029, 039, 081, 103 a 150. C. dif­fi­ci­le ribo­ty­py 001, 126 a 150 byly iden­ti­fi­ko­vá­ny u izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le kul­ti­vo­va­ných jak ze vzor­ků sto­lic paci­en­tů, tak i ze stě­rů z pro­stře­dí (paci­ent­ské lůž­ko) a zdra­vot­nic­kých pomů­cek (kolo­no­skop, endo­skop), což nazna­ču­je mož­nou ces­tu pře­no­su.


Nyc O, Tej­ka­lo­va R, Kriz Z, Ruzic­ka F, Kubi­cek L, Matej­ko­va J, Kuij­per E, Kru­to­va M. Two Clus­ters of Flu­o­roqui­no­lo­ne and Clin­da­my­cin-Resistant Clostri­di­um dif­fi­ci­le PCR Ribo­ty­pe 001 Stra­in Reco­gni­zed by Capilla­ry Electro­pho­re­sis Ribo­ty­ping and Mul­ti­lo­cus Vari­a­ble Tan­dem Repe­at Ana­ly­sis. Microb Drug Resist. 2017, 23(5):609–615.

https://www.goo.gl/tdAkdp

V člán­ku jsou popsá­ny výsled­ky mik­ro­bi­o­lo­gic­ko-epi­de­mi­o­lo­gic­ké stu­die pěti­ná­sob­ně zvý­še­né­ho výsky­tu CDI na chi­rur­gic­kém oddě­le­ní Fakult­ní nemoc­ni­ce u sva­té Anny v Brně v roce 2014. Stu­die zahr­no­va­la jede­náct pří­pa­dů CDI vyvo­la­ných shod­ným ribo­ty­pem 001. MLVA těch­to jede­nác­ti izo­lá­tů odha­li­la výskyt dvou nepří­buz­ných MLVA pro­fi­lů (pět a šest izo­lá­tů). Klo­nál­ní šíře­ní MLVA pro­fi­lu A zahr­no­va­lo i pří­pad CDI s měsíč­ním odstu­pem od posled­ní­ho výsky­tu CDI na oddě­le­ní, kdy bylo oddě­le­ní na něko­lik dní zavře­no, a byla pro­ve­de­na kom­plet­ní sani­ta­ce.


Kru­to­va M, Nyc O, Matej­ko­va J, Aller­ber­ger F, Wil­cox M, Kuij­per E. Molecu­lar cha­rac­te­ri­sati­on of Czech Clostri­di­um dif­fi­ci­le iso­la­tes collec­ted in 2013–2015. Int J Med Micro­bi­ol. 2016. pii: S1438-4221(16)30126–6.

https://www.goo.gl/TRa4NU

V člán­ku jsou popsá­ny výsled­ky typi­za­ce 2201 čes­kých izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le pomo­cí PCR-ribo­ty­pi­za­ce a mul­tiple­xo­vé PCR reak­ce na prů­kaz genů pro pro­duk­ci toxi­nů (A, B, binár­ní). Vybra­né izo­lá­ty růz­ných ribo­ty­pi­zač­ních pro­fi­lů byly násled­ně typo­vá­ny pomo­cí mul­ti­lo­ku­so­vé sek­ve­nač­ní ana­lý­zy.


Kru­to­va M, Matej­ko­va J, Kuij­per E, Dre­vi­nek P, Nyc O; Czech Clostri­di­um dif­fi­ci­le stu­dy group. Clostri­di­um dif­fi­ci­le PCR ribo­ty­pes 001 and 176 — the com­mon deno­mi­na­tor of C. dif­fi­ci­le infecti­on epi­de­mi­o­lo­gy in the Czech Repub­lic, 2014. Euro Sur­ve­ill. 2016, 21(29).

https://www.goo.gl/ddCtdy

V člán­ku jsou uve­de­ny výsled­ky stu­die změ­ře­ná na výskyt infek­cí vyvo­la­ných C. dif­fi­ci­le, kte­rá pro­běh­la v 18 čes­kých nemoc­ni­cích v roce 2014. Cel­kem bylo typo­vá­no 774 izo­lá­tů, 225 z nich (29,1 %) pří­slu­še­lo k ribo­ty­pu 176 a 184 (23,8 %) k ribo­ty­pu 001. MLVA pří­bu­zen­ská ana­lý­za izo­lá­tů ribo­ty­pu 176 odha­li­la 27 klo­nál­ních kom­plexů tvo­ře­ných 84,5 % izo­lá­tů. Izo­lá­ty ribo­ty­pu 001 (76,6 %) tvo­ři­ly 14 klo­nál­ních kom­plexů. Data zís­ka­ná mole­ku­lár­ní ana­lý­zou izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le demon­stru­jí alar­mu­jí­cí roz­ší­ře­ní dvou ribo­ty­pů v 18 nemoc­ni­cích v ČR.


Poliv­ko­va S, Kru­to­va M, Petr­lo­va K, Benes J, Nyc O. Clostri­di­um dif­fi­ci­le ribo­ty­pe 176–A pre­dic­tor for high mor­ta­li­ty and risk of noso­co­mial spread? Anae­ro­be. 2016, 40:35–40.

https://www.goo.gl/whJ8jx

V člán­ku jsou uve­de­ny výsled­ky roč­ní stu­die (2013) výsky­tu C. dif­fi­ci­le na Infekč­ní oddě­le­ní nemoc­ni­ce Na Bulov­ce. Domi­nant­ním ribo­ty­pem ve stu­dii byl ribo­typ 176 (57.7%). MLVA odha­li­la 11 klo­nál­ních kom­plexů. U paci­en­tů s infek­cí vyvo­la­nou ribo­ty­pem 176 bylo zjiš­tě­no více pří­pa­dů těž­ké­ho prů­bě­hu infek­ce, reku­ren­cí a mor­ta­li­ty v porov­ná­ní s paci­en­ty s infek­cí vyvo­la­nou jiný­mi ribo­ty­py C. dif­fi­ci­le.


Dra­bek J, Nyc O, Kru­to­va M, Sto­vi­cek J, Matej­ko­va J, Keil R. Cli­ni­cal fea­tu­res and cha­rac­te­ris­tics of Clostri­di­um dif­fi­ci­le PCR-ribo­ty­pe 176 infecti­on: results from a 1-year uni­ver­si­ty hospi­tal inter­nal ward stu­dy. Ann Clin Micro­bi­ol Anti­microb. 2015 Dec 23;14:55. doi: 10.1186/s12941-015‑0114-0.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26698842


Kru­to­va M, Matej­ko­va J, Tka­dlec J, Nyc O. Anti­bi­o­tic pro­fi­ling of Clostri­di­um dif­fi­ci­le ribo­ty­pe 176–A mul­ti­drug resistant rela­ti­ve to C. dif­fi­ci­le ribo­ty­pe 027. Anae­ro­be. 2015 Dec;36:88–90. doi: 10.1016/j.anaerobe.2015.07.009. Epub 2015 Aug 6.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26256807


Nyc O, Kru­to­va M, Kriz J, Matej­ko­va J, Bebro­va E, Hys­per­ska V, Kuij­per EJ. Clostri­di­um dif­fi­ci­le ribo­ty­pe 078 cul­tu­red from post-sur­gi­cal non-hea­ling wound in a pati­ent carry­ing ribo­ty­pe 014 in the intes­ti­nal tract. Folia Micro­bi­ol (Pra­ha). 2015 Nov;60(6):541–4. doi: 10.1007/s12223-015‑0392-0. Epub 2015 May 3.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25935201


Fre­e­man J, Ver­non J, Morris K, Nichol­son S, Tod­hun­ter S, Lon­gshaw C, Wil­cox MH; Pan-Euro­pe­an Lon­gi­tu­di­nal Sur­ve­illan­ce of Anti­bi­o­tic Resistan­ce among Pre­va­lent Clostri­di­um dif­fi­ci­le Ribo­ty­pes’ Stu­dy Group. Pan-Euro­pe­an lon­gi­tu­di­nal sur­ve­illan­ce of anti­bi­o­tic resistan­ce among pre­va­lent Clostri­di­um dif­fi­ci­le ribo­ty­pes. Clin Micro­bi­ol Infect. 2015 Mar;21(3):248.e9-248.e16. doi: 10.1016/j.cmi.2014.09.017. Epub 2014 Oct 13.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25701178


Davies KA, Lon­gshaw CM, Davis GL, Bouza E, Bar­but F, Bar­na Z, Del­mée M, Fitzpa­trick F, Iva­no­va K, Kuij­per E, Maco­vei IS, Men­tu­la S, Mast­ran­to­nio P, von Müller L, Ole­astro M, Peti­na­ki E, Pituch H, Norén T, Nová­ko­vá E, Nyč O, Rup­nik M, Schmid D, Wil­cox MH. Under­di­a­gno­sis of Clostri­di­um dif­fi­ci­le across Euro­pe: the Euro­pe­an, mul­ti­cen­t­re, pro­specti­ve, bian­nu­al, point-pre­va­len­ce stu­dy of Clostri­di­um dif­fi­ci­le infecti­on in hospi­ta­li­sed pati­ents with diarrho­ea (EUCLID). Lan­cet Infect Dis. 2014 Dec;14(12):1208–19.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25455988


Kru­to­va M, Nyc O, Kuij­per EJ, Gei­ge­ro­va L, Matej­ko­va J, Ber­ge­ro­va T, Arvand M. A case of impor­ted Clostri­di­um dif­fi­ci­le PCR-ribo­ty­pe 027 infecti­on within the Czech Repub­lic which has a high pre­va­len­ce of C. dif­fi­ci­le ribo­ty­pe 176. Anae­ro­be. 2014 Dec;30:153–5.doi:10.1016/j.anaerobe.2014.09.020. Epub 2014 Oct 7.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25300750


Krů­to­vá M, Matěj­ko­vá J, Zajac M, Hubá­ček P, Nyč O. Dia­gnos­ti­ka C. dif­fi­ci­le infek­cí: Porov­ná­va­cí stu­die dvou imu­no­en­zy­ma­tic­kých metod s kon­fir­ma­cí pomo­cí PCR a kul­ti­va­ce s násled­nou ribo­ty­pi­za­cí kme­ne. Epi­de­mi­ol Mik­ro­bi­ol Imu­nol. 2014 Jun;63(2):99–102.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25025672


Krů­to­vá M, Matěj­ko­vá J, Nyč O. C. dif­fi­ci­le ribo­ty­pe 027 or 176? Folia Micro­bi­ol (Pra­ha). 2014 Nov;59(6):523–6. doi: 10.1007/s12223-014‑0323-5. Epub 2014 Jun 27.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24970104


Krů­to­vá M, Nyč O. ECCMID 2014 – Co nové­ho ve svě­tě Clostri­di­um dif­fi­ci­le. Zprá­vy CEM (SZÚ, Pra­ha) 2014. 23 (6):224–225.

http://www.szu.cz/publikace/zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie/zpravy-cem-6-cerven-2014


Beneš J, Husa P, Nyč O, Polív­ko­vá S. Dopo­ru­če­ný postup dia­gnos­ti­ky a léč­by koli­ti­dy vyvo­la­né Clostri­di­um dif­fi­ci­le. Klin Mik­ro­bi­ol Infekc Lek. 2014;20(2):56–66.

http://www.infekce.cz/dpCDI14.htm


Krů­to­vá M, Matěj­ko­vá J, Nyč O. Prv­ní výsled­ky mole­ku­lár­ní typi­za­ce Clostri­di­um dif­fi­ci­le v ČR. Zprá­vy CEM (SZÚ, Pra­ha) 2013. 22 (12):399 — 401.

http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/Zpravy_EM/22_2013/12_prosinec/ZEM_12_2013_obsah.pdf


Nyč O, Pituch H, Matěj­ko­vá J, Obuch-Wosz­c­za­tyn­ski P, Kuij­per EJ. Clostri­di­um dif­fi­ci­le PCR ribo­ty­pe 176 in the Czech Repub­lic and Poland. Lan­cet. 2011 Apr 23;377(9775):1407. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60575–8.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21515161


Bauer MP, Noter­mans DW, van Ben­them BH, Bra­zier JS, Wil­cox MH, Rup­nik M, Mon­net DL, van Dis­sel JT, Kuij­per EJ; ECDIS Stu­dy Group (Nyc O. as a colla­bo­ra­tor). Clostri­di­um dif­fi­ci­le infecti­on in Euro­pe: a hospi­tal-based sur­vey. Lan­cet. 2011 Jan 1;377(9759):63–73. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61266–4.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21084111