Real-Time PCR detekce toxigenních C. Difficile v DNA

Logo Elisabeth PharmaconPrá­vě tes­tu­je­me dia­gnos­tic­ký set C. dif­fi­ci­le ELI­Te MGB pro kva­li­ta­tiv­ní Real-Time PCR detek­ci toxi­gen­ních C. dif­fi­ci­le v DNA extra­ho­va­né ze vzor­ků teku­tých nebo nefor­mo­va­ných sto­lic. Ten­to kit dodá­vá fir­ma Eli­sa­be­th Phar­ma­con. O tom jak se nám s tím­to kitem pra­co­va­lo a jaké byly výsled­ky, Vás bude­me infor­mo­vat.

Charakteristika testu:

Prin­cip tes­tu: jed­ná se o tri­ple­xo­vou Real-Time PCR amli­fi­kač­ní reak­ci. Při ampli­fi­ka­ci spe­ci­fic­ké­ho PCR pro­duk­tu dochá­zí k hyb­ri­di­za­ci flu­o­rescenč­ně zna­če­ných sond s pro­duk­tem a tím k nárůstu emi­to­va­né­ho flu­o­rescenč­ní­ho záře­ní. Nárůst flu­o­rescen­ce je pří­stro­jem dete­ko­ván při kaž­dém ampli­fi­kač­ním cyk­lu reak­ce. Pod­le bar­vy emi­to­va­né­ho svět­la ana­ly­zu­je­me pří­tom­nost genu pro tvor­bu toxi­nu A, B a/nebo pří­tom­nost inter­ní kon­t­ro­ly.

Izo­la­ce DNA ze vzor­ku: manu­ál­ní nebo auto­ma­tic­ká, inter­ní kon­t­ro­la se při­dá­vá během izo­la­ce.

Cílová místa detekce:

  1. gen pro tvor­bu toxi­nu A (zna­če­no AP525=VIC)
  2. gen pro tvor­bu toxi­nu B (zna­če­no FAM)
  3. inter­ní kon­t­ro­la ampli­fi­ka­ce (zna­če­no VAP642=Cy5)

Přístrojové vybavení:

  • 7500 Fast Dx Real-Time PCR Instru­ment (Applied Bio­sys­tems®)
  • 7500 Fast Real-Time PCR Sys­tem (Applied Bio­sys­tems®)
  • 7500Re­al-Time PCR Sys­tem (Applied Bio­sys­tems®)