The recognition and characterisation of Finnish Clostridium difficile isolates resembling PCR-ribotype 027

Journal of Microbiology, Immunology and Infection

Ve spo­lu­prá­ci s Nati­o­nal Insti­tu­te for Heal­th and Wel­fa­re, Fin­land, Hel­sin­ki jsme pro­ved­li detail­ní ana­lý­zu 28 fin­ských izo­lá­tů C. dif­fi­ci­le, kte­ré byly vybrá­ny z fin­ské národ­ní sbír­ky pro svo­ji gene­tic­kou podob­nost s epi­de­mic­kým ribo­ty­pem 027 (pří­tom­nost genů pro binár­ní toxin a 18bp dele­ce v regu­lač­ním genu tcdC). Mezi 28 izo­lá­ty jsme iden­ti­fi­ko­va­li 12 růz­ných ribo­ty­pi­zač­ních pro­fi­lů a 11 sek­ve­nač­ních typů. Ana­lý­za vari­a­bil­ních oblas­tí geno­mu potvr­di­la regi­o­nál­ní klo­nál­ní šíře­ní u izo­lá­tů třech ribo­ty­pů a také u izo­lá­tů ribo­ty­pu 027, kte­ré byly zařa­ze­ny jako kon­t­rol­ní kme­ny. Navíc 22 izo­lá­tů osmi růz­ných ribo­ty­pů nes­lo dele­ci v pozi­ci 117 genu tcdC, kte­rá je cílo­vým mís­tem někte­rých komerč­ních sys­té­mů pro odli­še­ní ribo­ty­pu 027 od ostat­ních ribo­ty­pů.

https://www.goo.gl/VUZng8