Závěrečná zpráva ke grantovému projektu

Závě­reč­ná zprá­va ke gran­to­vé­mu pro­jek­tu NT/14209–3: Clostri­di­um dif­fi­ci­le geno­ty­pi­za­ce a feno­ty­pi­za­ce kli­nic­ky význam­ných izo­lá­tů — mapo­vá­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce v ČR ukon­če­né­mu ke dni 31. 12. 2015 byla ohod­no­ce­na kate­go­rií A.

Děku­je­me všem, kte­ří se do toho­to pro­jek­tu zapo­ji­li a při­spě­li tak k jeho úspěš­né­mu řeše­ní!

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/hodnoceni-zaverecnych-zprav-projektu-iga-mz-k-31122015_12367_3.html